Podmioty gospodarcze

Odszkodowania

Weksle

Spółki

Nieuczciwa konkurencja

Tajemnica przedsiębiorstwa

Upadłość

Rejestracja Spółek

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

podmioty gospodarcze

Sprawy gospodarcze, to bardzo szeroka kategoria spraw, która obejmuje przede wszystkim sprawy wynikające ze stosunków pomiędzy przedsiębiorcami związane z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą, zalicza się do niej także sprawy ze stosunku spółki oraz sprawy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych, w tym:


 • odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy
 • sprawy o nieuczciwą konkurencję
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółek
 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie projektów umów
 • opracowywanie opinii prawnych
 • rozwiązywanie i rozliczanie spółek cywilnych
 • sprawy o zapłatę przeciwko klientom i kontrahentom
 • rejestracja w KRS
 • rejestracja CEIDG

Reprezentuję moich Klientów we wszystkich rodzajach spraw toczących się w wydziałach gospodarczych Sądów, a także w sprawach upadłościowych i rejestrowych, oraz przed wszystkimi urzędami. Uczestniczę także w negocjacjach zmierzających do pozasądowego uregulowania sporów,  w tym w negocjacjach z bankami. Przygotowuję projekty umów, prowadzę sprawy związane z zakładaniem i przekształcaniem spółek, a także ich rozwiązywaniem i rozliczaniem. Mam duże doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z nieuczciwą konkurencją i naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Zajmuję się dochodzeniem odszkodowań oraz kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania wszystkich rodzajów umów i kontraktów w obrocie gospodarczym, w tym umów o roboty budowlane i innych umów o charakterze inwestycyjnym. Pomagam w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przeciwko członkom zarządów spółek prawa handlowego w przypadku braku majątku  spółki. Zajmuję się także świadczeniem obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.