Prawo rodzinne

Rozwody i separacje

Zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika

Alimenty

Ojcostwo

Adopcja (przysposobienie)

Władza rodzicielska

Opieka i kuratela

Podział majątku dorobkowego

Małżeńska wspólność dorobkowa

Przemoc w rodzinie i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pod pojęciem prawo rodzinne mieści się bardzo wiele kategorii spraw dotyczących szeroko pojętych stosunków rodzinnych w tym spraw o:

  • powierzenie, zmiana oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • dochodzenie alimentów krajowych i zagranicznych na rzecz dzieci oraz osób dorosłych
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • adopcja (przysposobienie)
  • zniesienie małżeńskiej wspólności dorobkowej w czasie trwania małżeństwa także z datą wsteczną
  • postępowanie dotyczące nakazania opuszczenia mieszkania ze względu na przemoc w rodzinie
  • postępowanie w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi
  • ubezwłasnowolnienie, opieka, kuratela w tym osób nie będących w stanie, ze względu na stan zdrowia, prowadzić swoich spraw
    zdrowie psychiczne

Prawo rodzinne

Prowadzę sprawy z zakresu prawa rodzinnego zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym , podejmowane przez mnie działania zmierzają do zapewnienia maksymalnej ochrony prawnej moich Klientów z poszanowaniem godności osobistej i sfery emocjonalnej stron postępowania .W miarę możliwości dążę do ustalenia satysfakcjonujących moich Klientów warunków rozwodu w tym również władzy rodzicielskiej i zasad osobistej styczności rodziców po rozwodzie z ich małoletnimi dziećmi, alimentów, sposobu korzystania z dotychczas ze wspólnie zajmowanego przez małżonków lokalu mieszkalnego a także podziału majątku dorobkowego z uwzględnieniem majątków osobistych oraz nakładów z majątku osobistego byłych małżonków na majątek dorobkowy stron już na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu mediacyjnym zaś jeżeli porozumienie stron nie jest to możliwe, z właściwym zaangażowaniem reprezentuję interesy moich Mandantów w procesie przed Sądem. Prowadzę również sprawy o zniesienie małżeńskiej wspólności dorobkowej w czasie trwania małżeństwa, także z datą wsteczną w sytuacji rozbieżności małżonków w kwestiach zgodnego zarządzania przez małżonków ich dorobkiem. Zajmuję się również reprezentowaniem Klientów w sprawach o separację, która umożliwia uregulowanie wzajemnych relacji osobistych i majątkowych w sytuacji gdy doszło do rozkładu pożycia lecz małżonkowie nie są zainteresowani rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód. Reprezentuję także moich Mandantów w sprawach przemocy w rodzinie w tym również w postępowaniu w ramach „niebieskiej karty” oraz w sprawach dotyczących uzależnień. W sytuacjach nagłych prowadzę również sprawy o nakazanie opuszczenia wspólnego mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie. Reprezentuję moich Klientów w sprawach alimentacyjnych dotyczących zarówno świadczeń alimentacyjnych krajowych jak i zagranicznych. Zajmuję się także sprawami dotyczącymi ustanowienia opieki oraz kurateli. Reprezentuję także moich Klientów jako pełnomocnik podczas zawierania związku małżeńskiego przez pełnomocnika.